Regulamin zamówień – Technogym

Regulamin zamówień

Regulamin zamówień

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TECHNOGYM

Regulamin niniejszy określa m.in zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży na odległość w Sklepie internetowym pod adresem internetowym https://www.technogympolska.pl, jak również obejmuje informacje dotyczące Sprzedawcy, Sklepu internetowego, praw i obowiązków stron - w tym praw przysługujących Konsumentom oraz Przedsiębiorcom na Prawach Konsumenta.

§ 1 DEFINICJE

następujące terminy w niniejszym Regulaminie otrzymują niżej nadane im znaczenie:
 1. Sprzedawca - ITP S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000404795, BDO: 000109918, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą NIP 525 236 00 60, REGON 140505088; kapitał zakładowy: 537.061,90 złotych, w całości wpłacony;
 2. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://www.technogympolska.pl. Sklep internetowy jest prowadzony przez Sprzedawcę;
 3. Regulamin – niniejszy regulamin;
 4. Konto – funkcjonalność Sklepu internetowego pozwalająca Klientowi na założenie indywidualnego, dedykowanego mu konta w Sklepie internetowym. Konto stanowi odrębną usługę świadczoną przez Sprzedawcę drogą elektroniczną;
 5. Newsletter – funkcjonalność Sklepu polegająca na przesyłaniu na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) zamówionych przez Klienta cyklicznych informacji handlowych oraz informacji dotyczących Towarów znajdujących się w Sklepie. Korzystanie z Newslettera następuje poprzez złożenie oświadczenia o chęci skorzystania z tej funkcjonalności w trakcie zakładania Konta, składania Zamówienia bez rejestracji albo wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera za pośrednictwem formularza kontaktowego. Klient zostaje zapisany na usługę Newsletter z chwilą utworzenia Konta, złożenia Zamówienia bez rejestracji albo po wyrażeniu zgody na zapisanie się na Newsletter w formularzu kontaktowym. Newsletter jest nieodpłatny przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy na adresy podane w § 2 poniżej;
 6. Klient - każdy podmiot, który - na zasadach określonych w Regulaminie - składa Zamówienie z wykorzystaniem Sklepu internetowego;
 7. Konsument – Klient będący osobą fizyczną składający zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego jeśli przedmiot Zamówienia nie jest związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta;
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego. Zamówienie, z zastrzeżeniem § 4 ust. 8 Regulaminu, stanowi ofertę Klienta skierowaną do Sprzedawcy w zakresie zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość przy wykorzystaniu Sklepu internetowego i określa: rodzaj i ilość Towarów, formę płatności, sposób i miejsce dostarczenia Towaru, miejsce montażu Towaru, miejsce wydania Towaru oraz dane Klienta.
 9. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku poza wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 11. Operator płatności - ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice; wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459; kapitał zakładowy w kwocie 130 100 000 zł opłacony w całości, NIP 634-013- 54-75;
 12. Serwis imoje – usługa płatnicza świadczona przez Operatora płatności umożliwiająca Klientowi dokonywanie płatności za Zamówienie;
 13. Towar – produkty (rzeczy ruchome), które są lub mogą być przedmiotem Zamówienia;
 14. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, która to umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 2 SPRZEDAWCA – PODSTAWOWE INFORMACJE I DANE KONTAKTOWE

 1. Dane kontaktowe Sprzedawcy są następujące:
  Adres pocztowy Sprzedawcy: ITP S.A. ul. Domaniewska 37, 02-672 WarszawaAdres e-mail Sprzedawcy: technogym@itpsa.plNumer telefonu Sprzedawcy: 781-212-321

  Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 57 1050 1025 1000 0090 3047 1016

  Adres do zwrotu Towaru (w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży):

  ITP S.A.,
  Szyszkowa 35/37, Budynek "C" moduł 14,
  02-285 Warszawa

  Adres do wysłania reklamowanego Towaru:

  ITP S.A.,
  Szyszkowa 35/37 Budynek "C" moduł 14,
  02-285 Warszawa.

 2. Wskazane w niniejszym paragrafie Regulaminu dane kontaktowe stanowią podstawowe dane kontaktowe Sprzedawcy. Za pomocą przedmiotowych danych Klient ma możliwość uzyskania kontaktu ze Sprzedawcą.

§ 3 KONTO KLIENTA W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Klient może przeglądać Towary znajdujące się w Sklepie internetowym, a także składać Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz zapytania o Towar z wykorzystaniem lub bez posiadania Konta.
 2. Założenie Konta w Sklepie internetowym stanowi odrębną umowę o świadczenie usług i odbywa się w następujący sposób:
  • wypełnienie formularza dotyczącego wskazania obligatoryjnych danych do logowania (e-mail, hasło, potwierdź hasło), oraz danych osobowych i teleadresowych (imię i nazwisko, dane pocztowe i telefon), opcjonalnie wskazanie dodatkowych danych pocztowych do dostawy,
  • złożenie obligatoryjnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią i akceptacją regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych celu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego - poprzez zaznaczenie przeznaczonego do tego pola.
 3. Założenie Konta w Sklepie internetowym jest dobrowolne i darmowe.
 4. Logowanie do Konta odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła, które zostały przez Klienta uprzednio wskazane w formularzu rejestracyjnym.
 5. Klient może usunąć konto w każdym czasie poprzez przesłanie Sprzedawcy stosownego oświadczenia np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 2 Regulaminu. Procedura usunięcia Konta nie rodzi po stronie Klienta żadnych kosztów i może być rozpoczęta w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny.

§ 4 KORZYSTANIE ZE SKLEPU, SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego, niezbędne jest aby urządzenie którym posługuje się Klient spełniało następujące minimalne wymagania techniczne:
  • urządzenie z dostępem do sieci Internet w sposób zapewniający transmisję danych,
  • przeglądarka internetowa umożliwiającej przetwarzanie plików cookies,
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 2. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu, jak również do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Ceny Towarów, które Klient może dodać do koszyka, są  podane w Sklepie obok Towaru i są wyrażone w złotych polskich. W przypadku gdy przy danym Towarze znajduje się oznaczenie „Zapytaj o produkt”,  nie ma możliwości dodania Towaru do koszyka, wówczas Zamówienie jest składane w trybie określonym w ust. 8 poniżej.
 4. Ceny Towarów są cenami całkowitymi -  cenami brutto (zawierają właściwy podatek VAT).
 5. Ceny Towarów mogą ulegać zmianie w każdym czasie, co nie wpływa na ceny Towarów wynikające z Zamówień złożonych przed taką zmianą.
 6. Złożenie Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, następuje poprzez:
  • wybór Towaru,
  • dodanie Towaru do koszyka poprzez kliknięcie ikony „dodaj do koszyka”, a następnie ikony „złóż zamówienie”, a dalej ikony „następny krok”,
  • akceptację zawartości koszyka,
  • wybór opcji składanego Zamówienia – posiadacz Konta, z rejestracją Konta, bez rejestracji Konta,
  • wskazanie wszelkich niezbędnych danych, w tym imienia, nazwiska, danych adresowych i telefonu Klienta oraz miejsca dostarczenia Towaru – w formule wpisania ich w odpowiednie pola formularza Zamówienia,
  • określenie czy do Zamówienia ma być wystawiona faktura VAT czy nie i podanie wszelkich niezbędnych do wystawienia faktury VAT danych, Przy czym faktura VAT do paragonu może być wystawiona jedynie gdy na paragonie znajduje się NIP nabywcy. W przypadku niepodania numeru NIP przy składaniu zamówienia, wystawienie faktury VAT do paragonu będzie niemożliwe.
  • złożenie obligatoryjnego oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego - poprzez zaznaczenie przeznaczonych do tego pół formularza, jak również złożenie lub pominięcie fakultatywnej zgody na otrzymywanie Newslettera,
  • wybór metody płatności –wybór metody płatności spośród proponowanych przez Sprzedawcę: przelewem tradycyjnym albo za pośrednictwem Serwisu imoje: przelewem online, płatność BLIK-iem oraz płatność kartą płatniczą, poprzez zaznaczenie przeznaczonego do tego pola. Wybór metody płatności nie jest możliwy w odniesieniu do Zamówień Towarów, dla których koszt dostawy jest ustalany w sposób określony w § 6 ust. 6 Regulaminu,
  • wprowadzenie uwag Klienta do Zamówienia,
  • finalizacja Zamówienia – sprawdzenie treści Zamówienia w wyświetlonym w witrynie internetowej podsumowaniu, a następnie kliknięcie przycisku „składam zamówienie i płacę”,
  • w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem Serwisu imoje – opłacenie Zamówienia.
 7. Po złożeniu Zamówienia na wskazany w formularzu Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta przesyłana jest informacja potwierdzająca złożenie Zamówienia. W treści wiadomości zawarte są informacje o danych Klienta, danych zamawianego Towaru, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji oraz dane do płatności (w przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym) albo informacja o opłaceniu Zamówienia, a także informacja o tym, że koszt dostawy i montażu będzie obliczony indywidualnie (jeśli dotyczy). Otrzymanie przedmiotowej wiadomości  przez Klienta równoznaczne jest z zawarciem Umowy Sprzedaży Towarów objętych Zamówieniem pomiędzy Klientem a Sprzedawcą i nakłada na strony umowy wynikające z niej prawa i obowiązki.
 8. W przypadku Towarów oznaczonych określeniem „zapytaj o produkt” Klient może złożyć zapytanie o Towar klikając przycisk  "zapytaj o produkt". Wówczas oferta  sprzedaży Towaru, w tym jego cena, jest przesyłana do Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres wskazany w formularzu zapytania. Klient może przyjąć ofertę w terminie 3 dni od otrzymania wiadomości e-mail zawierającej ofertę. W przypadku braku przyjęcia oferty przez Klienta w terminie określonym powyżej oferta przestaje wiązać. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o przyjęciu oferty przez Klienta.

§ 5 ZASADY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie Sprzedawca przewiduje możliwość zapłaty przelewem tradycyjnym, przelewem online, płatność BLIKIEM oraz kartą płatniczą. Wybór metody płatności nie jest możliwy w odniesieniu do Zamówień Towarów, dla których koszt dostawy jest ustalany w sposób określony w § 6 ust. 6 Regulaminu.
 2. Informacje o danych bankowych Sprzedawcy niezbędnych do zapłaty za Zamówienie przelewem tradycyjnym znajdują się każdorazowo w przesłanej Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości elektronicznej potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji. Upływ przedmiotowego terminu uprawnia Sprzedawcę do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży – które może być realizowane przez Sprzedawcę w terminie 30 dni od daty bezskutecznego upływu do dokonania płatności za Zamówienie.  Złożenie oświadczenia przez Sprzedawcę nie rodzi po stronie Klienta żadnych negatywnych konsekwencji bądź kosztów.
 4. W przypadku wyboru jako sposobu płatności przelewu online, płatności BLIKIEM lub kartą płatniczą Klient zostanie przekierowany do Serwisu imoje należącego do Operatora płatności. W celu dokonania płatności za Zamówienie należy zaakceptować regulamin Serwisu imoje oraz oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji płatności.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Towary zamawiane poza pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Towary są dostarczane w dni robocze do wskazanego przez Klienta w formularzu Zamówienia miejsca – określonego jako jego dane teleadresowe lub w treści formularza „inne dane do dostawy” (nie dotyczy odbioru osobistego).
 3. Termin realizacji złożonego w Sklepie internetowym zamówienia uzależniony jest od faktu czy dany Towar znajduje się w magazynie Sprzedawcy. Fakt, iż dany Towar wyświetlany jest w ramach asortymentu Sklepu internetowego, może być dodany przez Klienta do koszyka i możliwe jest złożenie Zamówienia nie jest równoznaczne ze stanem, iż Towar znajduje się w magazynie Sprzedawcy. Z uwagi na okoliczności niezależne od Sprzedawcy – termin dostarczenia bądź wykonania i dostarczenia Towaru do Sprzedawcy przez producenta - orientacyjny termin realizacji Zamówienia wynosi około 6 tygodni. Przed złożeniem Zamówienia Klient ma możliwość złożenia do Sprzedawcy zapytania o Towar, jego dostępność i przewidywany termin realizacji Zamówienia.
 4. Jeżeli złożone przez Klienta Zamówienie dotyczy więcej niż jednego Towaru termin realizacji Zamówienia jest jeden i jest rozumiany jako termin realizacji dla wszystkich Towarów -  a czasem właściwym dla terminu realizacji Zamówienia jest czas właściwy dla ostatniego z Towarów.
 5. Koszty dostawy i montażu Towarów  oznaczonych opisem „Wysyłka i montaż gratis” ponosi Sprzedawca.
 6. Koszty dostawy, Towarów nieoznaczonych w sposób określony w ust. 5 powyżej, określane są indywidualnie dla danego Zamówienia. Na koszt dostawy ma wpływ miejsce wskazane przez Klienta jako adres dostawy (w tym m.in. jego odległość od magazynu, wartość Zamówienia, liczba zamówionych Towarów oraz warunki towarzyszące dostawie - czy Towar ma być dostarczony do bloku, czy domu wolnostojącego, czy w budynku jest winda, czy jest bezpośredni dojazd do budynku). W przypadku dostawy płatnej Klient otrzymuje informację za pośrednictwem wiadomości e-mail o ostatecznym koszcie dostawy oraz całkowitej kwocie do zapłaty za Zamówienie, a w przypadku gdy go nie akceptuje, jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Towaru bez ponoszenia żadnych kosztów, poprzez złożenie oświadczenia o anulowaniu Zamówienia w wiadomości zwrotnej skierowanej do Sprzedawcy. Jednoznaczny ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży będzie także brak odpowiedzi Klienta na wiadomość e-mail Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. W sytuacji dostawy płatnej, o której mowa w niniejszym ustępie, płatność za Zamówienie możliwa jest jedynie przelewem tradycyjnym.
 7. Realizacja Zamówienia rozpoczyna od momentu zaksięgowania płatności Klienta za całość Zamówienia na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 8. Z uwagi na specyfikę Towarów (sprzęt fitness wymagający specjalistycznego montażu) zasadą jest, iż Sprzedawca dostarcza - za pośrednictwem firmy transportowej lub oficjalnego serwisu Sprzedawcy - zamówione Towary bezpośrednio do miejsca wskazanego przez Klienta, gdzie przeprowadzony jest montaż Towaru.
 9. W momencie gdy Zamówienie gotowe jest do dostarczenia, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem celem ustalenia warunków dostawy i montażu – m.in. terminu dostawy (dzień i godzina), warunków lokalowych Klienta (np.  szerokość wejścia, brak windy).
 10. Sprzedawca w ramach usługi dostawy i montażu zapewnia - dostawę, wniesienie sprzętu, montaż, kalibrację sprzętu (jeśli to konieczne), pierwszy test oraz wstępny instruktaż użytkowania.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje niedokładności i błędów w podanych przez Klienta danych dostawy. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za brak obecności Klienta na umówionym terminie dostawy i montażu. Wszelkie koszty wynikłe z niedokładności danych czy braku obecności (w tym koszty ponownej dostawy) ponosi wyłącznie Klient.
 12. Sprzedawca dla niektórych Towarów przewiduje możliwość ich osobistego odbioru. Kupujący może odebrać przedmiotowe Towary pod adresem:  ITP S.A., Szyszkowa 35/37 Budynek "C" moduł 14, 02-285 Warszawa w godzinach 9:00-17:00 - po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedawcą i uzgodnieniu możliwości odbioru osobistego Towaru. Przy odbiorze Klient powinien udokumentować swoje imię i nazwisko, wskazać numer Zamówienia oraz przekazać dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za całość Zamówienia.  Klient ma możliwość odbioru osobistego Towaru w terminie 30 dni od przekazania mu informacji o gotowości Zamówienia do odbioru. Upływ przedmiotowego terminu uprawnia Sprzedawcę do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży – które może być realizowane przez Sprzedawcę w terminie 30 dni od daty bezskutecznego upływu terminu do odbioru Zamówienia.

§ 7 PRAWO KONSUMENTA (PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA) DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. –Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi niebędącemu Konsumentem.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Konsumentowi rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności (np. Umowy Sprzedaży rzeczy) - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  • dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 4. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży następuje poprzez złożenie Sprzedawcy jednoznacznego oświadczenia Konsumenta (Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta) o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie to można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu przesyłając je na następujący adres ITP S.A. ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres technogym@itpsa.pl.
 5. Do zachowania wskazanego w ust. 1 powyżej terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli jednak Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Odbiór rzeczy po odstąpieniu do Umowy dokonuje Sprzedawca na swój koszt z miejsca, do którego Towar został dostarczony lub alternatywnie z innego miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gdzie Towar się aktualnie znajduje (miejsca wcześniej ustalonego z Konsumentem). Odbioru Sprzedawca dokona w terminie ustalonym między Sprzedawcą a Konsumentem, zawsze jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania  oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (Towaru).
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności. Zmiana sposobu zwrotu płatności nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę poza wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
 12. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio także do Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta.

§8 INFORMACJA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

 1. Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej: zużytego sprzętu) łącznie z innymi odpadami.
 2. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.
 3. Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany – zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje pod adresem:
  ITP S.A.
  Szyszkowa 35/37
  Budynek "C" moduł 14
  02-285 Warszawa
 4. Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. W przypadku chęci przekazania Sprzedawcy zużytego sprzętu w przypadku, o którym mowa w ust. 4, należy zgłosić np. w następujący sposób: mailowo na adres technogym@itpsa.pl lub telefonicznie pod numerem 781-212-321.

§9 REKLAMACJE TOWARÓW

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Towaru nowego, bez wad fizycznych i prawnych - tylko takie Towary znajdują się i mogą być zamawiane w Sklepie internetowym.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumentów oraz Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta za wady Towaru z tytułu rękojmi.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy Towar z tytułu rękojmi  w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta jest wyłączona.
 4. Jeśli Towar jest objęty gwarancją – jej zakres, zasady wykonywania, obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta każdorazowo wskazane są w złożonym przez Sprzedawcę oświadczeniu gwarancyjnym. Zasady gwarancyjne  są przekazywane wraz z dostawą Towaru.
 5. Dokumentem uprawniającym do skorzystania z gwarancji jest dowód zakupu – faktura lub paragon.
 6. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta przykładowo:
  • drogą elektroniczną na adres: technogym@itpsa.pl lub serwistg@itpsa.pl,
  • drogą pocztową na adres: ITP S.A., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa.
 7. W treści reklamacji Klient winien przynajmniej wskazać:
  • imię i nazwisko i właściwe mu dane adresowe, numer telefonu, ewentualnie adres poczty elektronicznej (adres e-mail) – jeśli wyraża zgodę na taką formę kontaktu,
  • reklamowany Towar oraz przyczynę reklamacji, w tym m.in. numer seryjny Towaru, datę nabycia Towaru, rodzaj reklamowanego Towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, miejsce gdzie Towar się znajduje,
  • żądanie, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 8. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi nie później niż w terminie 14 dni, a Klient zostanie poinformowany o wyniku procedury reklamacyjnej według podanych przez niego danych.
 9. W przypadku gdy roszczenie reklamacyjne Klienta jest uzasadnione, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w wybrany przez niego sposób kontaktu celem umówienia wizyty serwisowej. Naprawy wykonywane są w miejscu gdzie Towar się znajduje na koszt Sprzedawcy. W przypadku braku możliwości skutecznego dokonania naprawy w miejscu gdzie Towar się znajduje -  serwis Sprzedawcy na swój koszt zabiera Towar do magazynu Sprzedawcy, a następnie zwraca naprawiony Towar Klientowi lub wydaje nowy, identyczny ale pozbawiony wad egzemplarz Towaru.

§ 10 REKLAMACJE ZWIĄZANE Z KONTEM, ZAMÓWIENIEM BEZ REJESTRACJI ORAZ NEWSLETTEREM

 1. Reklamacje z tytułu nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Konta, Zamówienia bez rejestracji oraz Newslettera rozpatrywane są przez Sprzedawcę.
 2. Reklamacje kierowane do Sprzedawcy Klient może składać:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: technogym@itpsa.pl,
  • pisemnie na adres: ITP S.A., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem kanału komunikacji wskazanego przez Klienta, a w braku takiego wskazania w ten sam sposób w jaki reklamacja została złożona.

§ 11 REKLAMACJE ZWIĄZANE Z TRANSAKCJAMI ELEKTRONICZNYMI

 1. Reklamacje z tytułu nieprawidłowości związanych z transakcjami elektronicznymi rozpatrywane są przez Operatora płatności. Dane kontaktowe Operatora płatności: https://www.imoje.pl/kontakt.
 2. Szczegółowe informacje o procedurach reklamacyjnych stosowanych przez Operatora płatności są udzielane przez ten podmiot.

§12 REKLAMACJE ZWIĄZANE Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM TOWARÓW

 1. Reklamacje związane z dostawą i montażem kierowane do Sprzedawcy Klient może składać:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: technogym@itpsa.pl lub serwistg@itpsa.pl,
  • pisemnie na adres: ITP S.A., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem kanału komunikacji wskazanego przez Klienta, a w braku takiego wskazania w ten sam sposób w jaki reklamacja została złożona.

§13 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego jest Sprzedawca – ITP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa,  KRS nr 0000404795.
 2. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: iod@itpsa.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do prawidłowej realizacji umów o prowadzenie Konta lub Umów Sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Informacje o zasadach, sposobie  zbierania i przetwarzania danych osobowych, jak również oraz o prawach i obowiązkach Sprzedawcy i Klienta została uregulowana w odrębnym dokumencie – polityka prywatności dostępnym pod adresem elektronicznym https://www.technogympolska.pl/polityka-prywatnosci.

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim i podlegają przepisom prawnym obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Załącznikami do Regulaminu, stanowiącymi jego integralną część są: informacja o prawie odstąpienia od umowy, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi  załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 czerwca 2020 r. i obowiązuje do  umów zawartych od tego dnia z tym zastrzeżeniem, iż w zakresie postanowień odnoszących się do Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta od dnia 1.01.2021 r.
 4. Sprzedawca zastrzega prawo do dokonywania zmian treści Regulaminu. Sprzedawca poinformuje o zmianie Regulaminu przynajmniej z czternastodniowym (14) wypowiedzeniem poprzez zamieszczenie i pozostawienie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 5. Nieważność jednego lub kilku postanowień Regulaminu nie wpływa na moc obowiązującą jego pozostałych postanowień.
 6. Spory z Klientem niebędącym Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy.
 7. Klient będący Konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co może nastąpić m.in. poprzez:
  • skierowanie wniosku do właściwego Wojewódzkiej Inspektoratu Handlowego o przeprowadzenie mediacji, lub zwrócenie się do stałego polubownego sąd konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Więcej informacji na temat przedmiotowej procedury znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i dostępna jest pod adresem https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
  • uzyskanie bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego ) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.
  • wykorzystanie internetowej platformy ODR służącej internetowemu rozstrzyganiu sporów i dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.